یادگیری "همبند"

این رویکرد آموزشی یکی از پیشرفته ترین رویکرد های روز دنیا است. تفاوت این رویکرد با فرآیند فرارشته ای در "همبند" بودن یادگیری عناوین آموزشی است. در فرآیند های فرارشته ای عناوین می توانند جدای از هم در متن پروژه آموخته شوند اما در یادگیری همبند، اجرای پروژه، بستگی به آموزش و یادگیری یک یا چند عنوان دارد که یادگیری هر کدام از این عناوین نیز در بند یادگیری عناوین دیگری است.

مثلا؛ پروژه ی طراحی و ساخت کتابخانه کلاسی

اجرای این پروژه در "بند" یادگیری عناوین آموزشی گوناگونی در رشته های مختلف است. از جمله؛ اندازه گیری، گونیا، ضرب و تقسیم، حجم و ... (رشته ریاضی) / شکل و رنگ و ... (رشته هنر) / جنس و ... (رشته علوم تجربی)

 

این عناوین فقط مربوط به مرحله ی ساخت هستند. اگر مراحل تصویب طرح را نیز در پروژه قرار دهیم، مکاتبات و عناوین مربوط به آن از رشته ادبیات فارسی و همچنین مهارت های ارتباطی نیز جزء "بند" های مورد نظر خواهند بود.

طراحی پروژه به این شیوه، نسبت به طرح درس های دیگر، به زمان و تلاش به مراتب بیشتری نیاز دارد. لذا شاید نتوان تمام عناوین منظور نظر یادگیری را در قالب پروژه های این چنینی "همبند" کرد.