ارزیابی رشد دهنده

این نوع ارزشیابی در اصل خود، به زبان انگلیسی"formative assessment" می باشد و در ترجمه ی ناقصی که در کشور ما از آن شده و در اکثر مدارس به آن استناد و عمل می شود، "ارزشیابی مستمر" نام گرفته است. در حالی که ارزشیابی کردن به طور  مستمر، چه قبل از اینکه رسما وارد برنامه­ های آموزشی کشور شود و چه بعد از آن، به تنهایی فعالیت ویژه ای نبوده و نیست. ما چه معلم باشیم، چه هم کلاسی و یا والدین و­همشهری، درحالت های گوناگون، در حال ارزشیابی از رفتار خود یا دیگران به طور مستمر هستیم.

برتری و ویژگیِ "ارزشیابی رشد دهنده" نسبت به ارزشیابی مستمر، اقدام و عمل رشد دهنده ی پس از آن است.