1- هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی میان خانه و مدرسه
2- شرکت فعال در جلسات
3- همکاری در اجرای طرح های فرهنگی و آموزشی و پیگیری امور محول شده از طرف مدرسه
4- ترجیح تصمیمات مسئولین مدرسه بر نظرات و سلیقه های شخصی خود و دیگران
5- عدم قیاس دانش آموز و برنامه ها و تصمیمات او با برنامه های دیگران و مدارس دیگر تا در دانش آموز دلسردی و بی اعتمادی ایجاد نکند.
6- ارائه پیشنهاد به مسئولین مدرسه جهت تصمیم گیری منطقی و مناسب
7- اطلاع رسانی به موقع مشکلات خاص
8- مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی و آموزشی در امور مدرسه
9- مرور آیین نامه های دبیرستان و پیگیری موارد آن و توجه ویژه نسبت به موارد انضباطی دانش آموز
10- مراجعات حضوری مداوم و هماهنگی قبلی آن از طریق تلفن هاي مدرسه به منظور ضایع نشدن اوقات شریف خود.