قواعد رشد دهنده ­ی فعالیت های گروهی

آنچه در فعالیت های گروهی دانش آموزان مهم است، آثاراین فعالیت ها بر روند تقویتِ "روحیه ی جمعی و توانایی تعامل با دیگران" است، نه موفقیت برنامه های در حال انجام.

فعالیت های گروهی وقتی رشد دهنده می شوند که بتوانند کودک را در"احترام، درک و همراهی با دیگران" نسبت به قبل تواناتر سازند.

در طراحی کارشناسانه و تخصصی این مهم، مفاهیم چندگانه ای مورد توجه قرار می گیرند. ازجمله فردیت، استقلال فکری، خلاقیت، اندیشه پردازی، فرضیه سازی منطقی، جریان سیال ذهن، احترام به فکربرتر، تعریف سردسته، وظایف سر دسته، اختیارات سردسته، تعامل سردسته با دیگران(رهبری)، تعامل دیگران با سردسته(تمکین)، حمیت نسبت به رعایت قرارها، زمان بندی اظها نظر، قالب بندی اظهار نظر، و ....