محور های کلی آیین نامه های رفتاری "رشد دهنده" دبستان موعود) ادبیات رشد دهنده (

* مثبت نگری

* پرهیز از مقایسه افراد با یکدیگر و "ارزیابی رشد دهندهیِ روندِ پیشرفت فردی(منحصرا)

* حفظ و تقویت نشاط و شادابی

* پرهیز از قضاوت درباره ی نگرش افراد (احساسات، غرایض، دیدگاه ها و ...) و صرفا مشاهده ی رفتار افراد به هدف فهم موقعیت و شرایط

* اهتمام ویژه به فرآیند مسئولیت پذیری و مراحل سه گانه ی تثبیتِ آن(ارائه مسئولیت، پرهیز از تذکر و بازخوردخواهی)

* تلاشگری بزرگترها

* تلاش مداری

* پرورش هوش هیجانی

* اهتمام به فعالیت های گروهی با تدوین، تبیین و پایبندی به "قواعد منطقی و رشد دهنده ی فعالیت های گروهی"

* حفظ آرامش بصری

* حفظ آرامش صوتی

* توجه به بهداشت روانی

* ایجاد یا تقویت نگرش فعال نسبت به نظم

* ایجاد یا تقویت روحیه ی استقلال در امور شخصی دانش آموزان