فرایند های فرارشته ای

پروژه هایی هستند با موضوعی معین. درطول اجرای این پروژه­ ها، دانش آموزان با استفاده از ساختار دو یا چند رشته ی آموزشی (ریاضی، علوم تجربی، فارسی، هنر یا ....)، به موضوع می پردازند. و گاهی چند عنوان آموزشی را از درس های مختلف (ریاضی، علوم تجربی، فارسی، هنر یا ....)، همراه با هم و در کنار هم می آموزند.

مثلا؛

موضوع: سیب

عناوین قابل آموزش: جمع یک رقمی­ ها، جمع دو رقمی­ ها، تفریق یک رقمی ­ها، تفریق دو رقمی ها و ...(رشته ریاضی) / جرم، حجم، دانه، گل، فتوسنتز و ....(رشته علوم تجربی) / شکل، رنگ و ...(رشته نقاشی) / واژه­ ی سیب، صداهای "س" "ی" "ب"، نوشتن واژه­ ی سیب، ضرب المثل و داستان درباره سیب و ...(رشته زبان فارسی) / ...