درباره آموزش  
خلاصه ای گویا از رویکرد های آموزشی

رفتارهایی که از انسان سر می‌زند، از دیدگاه‌های گوناگون قابل تبیین است. الگوهای فکری که رفتار آدمی را با مفهوم و برداشت خاصی تحلیل می‌کنند، رویکرد نام دارند. از میان رویکرد های چندگانه آموزشی، سه رویکرد مهمی که نظام آموزشی کشور ما دانسته یا ندانسته درگیر با آنها بوده است یا در آینده ای نه چندان دور خواهد بود، عبارتند از: رفتارگرایی، شناختی، سازنده گرایی.