اصول و مبانی  
 
 
     
 
درج مطلب  

مبانی نظری

اصول

  به اوج رسیدن بال های متوازن می خواهد.

  کودکان موعودی در جنبه های گوناگون آموزشی ، مهارتی و تربیتی رشد می کنند و  ما (والدین و مدرسه) بالندگی شان را با افتخار به تماشا خواهیم نشست.

تفریح و بازی از نیازهای اساسی کودکان است.

بازی نه هدف بلکه یکی از مهم ترین ابزار های فعالیت های آموزشی در موعود است.

پرورش همه جانبه نیازمند رشد معنوی و اخلاقی است.

نشاط معنوی هدیه گرانبهای خداوند به انسان است. موعودی ها به حفظ این هدیه  وفادارند و از آن برای رشد و تعالی یکدیگر بهره می گیرند.

توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان ضروری است.

در مدرسه موعود مقیاس ارزیابی هر دانش آموز، توانایی منحصر به فرد خود اوست. این امر امکان رشد حداکثری فراگیران در گستره ی استعدادهایشان را فراهم  می کند.

یادگیری همگانی و همیشگی است.

موعود یادگیرنده بودن را برای همه زمان ها و مکان ها تقویت می کند.

ارتباط موثر و صمیمی لازمه تعالی است.

ارتباط موعودی ها با هم دوستانه، پایدار و رشد دهنده است.

یادگیری باید مطابق با محیط واقعی باشد.

کودکان موعودی در فعالیت های روزمره زندگی از آموخته هایشان استفاده می کنند.

با هم می آموزیم.

همه ما موعودی ها ( معلم ، کودک، خانواده ، مدیر و ... ) در کنار هم ، با هم و از هم  یاد می گیریم و همدلی و همراهی با یکدیگر را تمرین می کنیم.

مسئولیت پذیری مستلزم درک درست از آزادی است.

کودک موعودی می داند که آزادی و مسئولیت پذیری دو روی یک سکه اند. او چگونگی انتخاب کردن و روبرو شدن با پیامدهای آن را فرا می گیرد.

توجه به نیاز های اساسی لازمه شکوفایی است.

در موعود نیازهای زیستی خود را می شناسیم و اثربخشی فعالیت هایمان را وابسته به تامین بهداشت جسمی و روانی می دانیم.