درج مطلب  
 
 
معرفی اعضا محترم انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-1398
 
رییس انجمن : جناب آقای اخباریه ولی دانش آموز محمد حسین اخباریه پایه سوم - تلفن همراه : 09121473639
نایب رییس انجمن : جناب آقای باقریان ولی دانش آموز محمد متین باقریان پایه پنجم - تلفن همراه : 09121891083
منشی انجمن : سرکار خانم توکلی فر ولی دانش آموز علی صالحی پایه اول - تلفن همراه 09124060428
عضو اصلی انجمن : سرکار خانم حسینی ولی دانش آموز صدرا اخلاقی پایه دوم - تلفن همراه 09355029009
عضو اصلی انجمن : سرکار خانم محبی ولی دانش آموز علی افضل شوشتری پایه پیش دبستان - تلفن همراه : 09901081411
عضو اصلی انجمن : سرکار خانم عباسی ولی دانش آموز محمد تقدسی پایه چهارم - تلفن همراه : 09125464003
 

 

 

بخشي از شرح وظايف انجمن اولياء و مربيان

  1. تأمين مشاركت فكري، فرهنگي، عاطفي و آموزشي اوليا و تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه؛ اطلاع رساني در كانال ارتباطي اوليا و انجمن جهت زمينه سازي و به كار گيري هر نوع مشاركت والدين براي برنامه هاي مدرسه مرتبط با اين بند )در ابتدا( و اطلاع از پيشنهادات، ايده ها و نظرات والدين در امور مختلف مدرسه.  
  2. برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات . كلاسهاي آموزش خانواده؛ تعريف و ليست بندي بر اساس تجارب مدرسه و اطلاع به والدين همچنين استعلام از نيازهاي مربوطه والدين جهت شناسايي موارد مورد نياز و برنامه ريزي اجرايي.
  3. همكاري و مشاركت با شوراي معلمان در برگزاري كلاس هاي فوق برنامه آموزشي، پرورشي و ورزشي (حين مدرسه و تابستاني) ؛ معرفي كلاسهاي فوق برنامه مناسب با استفاده از تجارب مدرسه و اطلاع به والدين به همراه نظر سنجي از ديدگاه هاي والدين جهت برنامه ريزي و اقدام
  4. همكاري و مشاركت با مدير مدرسه در اجراي فعاليت هاي پرورشي، برگزاري اردوهاي دانش آموزان و بازديد از مراكز علمي، آموزشي و فرهنگي؛ معرفي برنامه هاي مناسب با استفاده از تجارب مدرسه و اطلاع به والدين به همراه نظر سنجي از ديدگاه هاي والدين جهت برنامه ريزي و اقدام
  5. همكاري و مشاركت درباره چگونگي قدرداني از كاركنان، اوليا و دانش آموزان و اعضاء شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛ تصميم گيري براي )جشن تولد، روز مادر ، روز پدر ، روز معلم، عيد نوروز )
  6. جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي لازم به مدير مدرسه.
  7. تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان، صاحب حرَف، افراد خيّر و مؤسسات خيريه در تأمين امكانات مورد نياز و بهبود اداره امور مدرسه.
  8. نظارت بر چگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
  9. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به روپوش، تغذيه و سرويس رفت و آمد دانش آموزان؛ با نظر سنجي از ديدگاه هاي والدين و بر اساس تجارب مدرسه