Top
 

عنوان دوره : کارگاه بازی

 

مدرس : سرکارخانم همتي پور

محورهاي آموزشي :

الف) برای اولین بار روی رفتارهای حسی-حرکتی کودک نظاره می‌کنیم و کاستی یا بیشی آن را تشخیص می‌دهیم و پیرو آن بازیهای که آن عضلات را درگیر کند را بطور پیوسته انجام داده و به اولیا نیز می‌آموزیم که این تمرین ها را مرتب در منزل انجام دهند و نوع تغییرات توجه کنند .

ب) روی ادای کلمات و اصواتی که باید از جایگاهای خاص خودش برخیزد و نادرست است به صورت تمرینهای آوایی و خوانشی متمرکز می‌شویم تا در ابتدای راه مشکل برطرف شود .